ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨ་རབ་མནའ་འབྲེལ་ཚོ་དཔོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི“སློབ་གྲྭ་བརྒྱའི་ལས་གཞི”ཡི་སློབ་མའི་འཐུས་མིར་འཕྲིན་ལན་བསྐུར།

| པར་རིས་གསར་འགྱུར། |