ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་འཇོག་པར་རྩ་དོན་གང་དག་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས།

ཡོང་ཁུངས། ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།

རང་རྒྱལ་གྱི《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱའི་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱི་དོན་ཚན3པའི་གཏན་འཁེལ་ལྟར་ན། “མི་ཤུགས་བཀོལ་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་འཇོག་སྐབས་ཁྲིམས་མཐུན་དང་དྲང་གཞག འདྲ་མཉམ་རང་འཐད། གྲོས་མོལ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའམ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་གནས་པ་བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས། གོང་གསལ་གྱི་རྩ་དོན་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་འོག ཞིང་ལས་ངལ་རྩོལ་བའི་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད”ཅེས་བཀོད་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།