བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས། 2023ལོའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ།

ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ལྷན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།