ནོར་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་མ་དངུལ་དང་ཤར་རྒྱུད་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མཉམ་ལས་མ་དངུལ་གྱི་ལས་གཞིར་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་པར་སྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་པའི་སྐོར་གྱི་ཐབས་བཀོད་འགའ།

ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་ཡིག་སྒྱུར་ཁང་།

 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཁོན་ཐར་འཚོ།