མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།

གསར་འགྱུར།

འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་འདེམས་བསྐོ།

2019ལོར་མཚོ་སྔོན་གྱིས་བྱ་བ་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་འཆར་ཡོད་པ།​

ལིག་ཉིང་ཟི་ལིང་དང་མཚོ་ནུབ་འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཞིབ་ནང་ཞུགས་སྐབས་གཏམ་བཤད་གནང་བ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་རྣམས་སོ་སོར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཚན་ཆུང་གི་གྲོས་སྡུར་ལ་ཞུགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྡུས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་རྣམས་སོ་སོར་དམངས་ཆེན་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པ་སོ་སོའི་གྲོས་ཞིབ་ལ་ཞུགས།

སྲིད་གཞུང་བྱ་བའི་སྙན་ཞུ་ལས་བསྒྲགས་པའི་གཏམ་བཟང་།

ཀྲང་ཀོང་རུང་མཚོ་བྱང་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཞིབ་ལ་ཞུགས་པ།

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པས་མུ་མཐུད་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་ཀྱིས་གྲོས་སྡུར་བྱས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིས་མུ་མཐུད་དུ་ཚན་ཆུང་བགར་ནས་སྲིད་གཞུང་བྱ་བའི་སྙན་ཞུར་གྲོས་ཞིབ་བྱས།

རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་གྱིས་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་ཆུང་གི་གྲོས་སྡུར་ལ་ཞུགས་སྐབས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་ཐུན་མོང་གི་ལྟ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བསྟན།

ཝང་ཅན་ཅུན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ(ཚན་རྩལ་མཐུན་ཚོགས)དང་ཞིང་ལས། སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན། སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་བཅས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

པར་རིས།

བརྙན་ལམ།

དཔྱད་བརྗོད།

2019ལོར་མཚོ་སྔོན་གྱིས་བྱ་བ་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་འཆར་ཡོད་པ།​

2019ལོའི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་ལས་གཉིས་པ།

མཚོ་སྔོན་གྱི“སྣོད་བཅུད་སྐར་ཁུང”ནས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ལྟ་བ།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་གྱི་བླང་བྱ་ཡིན།

དུས་རབས་གསར་བར"འགན་འཁུར་བ་དང་། དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ།སྒྲུབ་ཕོད་པ"བཅས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་ལྷག་ཏུ་མཁོ།

དམངས་ཀྱི་དོན་ཆེན་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་མི་རུང་།

རི་བོ་སྔོ་ཞིང་ཆུ་བོ་དྭངས་པའི་ཆབ་སྲིད་སྐྱེ་ཁམས་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་དར་བར་བྱེད་དགོས།

གྲོས་ཚོགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྡུས།

ལིག་ཉིང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལས་རིགས་དང་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཚན་ཁག་གི་གྲོས་བསྡུར་ལ་ཞུགས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པས་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྡུས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་བསྡུས་པ།

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྡུས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཡི་འགན་ཁུར་མི་སྣ་དང་ཚན་ཆུང་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱིས་གསར་འགྱུར་དྲིལ་སྒྲོག་བཀོད་སྒྲིག་སྐུལ་སློང་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཡི་འགན་ཁུར་མི་སྣ་དང་ཚན་ཆུང་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས་པ།

ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཆ་འཕྲིན་དང་རྒྱལ་དབང་དངུལ་རྩའི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས་པ།

ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་སྲིད་བྱ་བའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ།

མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་སྡེ་དང་འབྲོག་ཁུལ་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།

སྙན་ཞུ།

སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་བའི་སྙན་ཞུ།