2022ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་མཚོ་སྔོན་གྱི་པྲོག་གསར་རིམས་ནད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

རང་རེའི་དྲ་བའི་འཕྲིན། 2022ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས20ཉིན། མཚོ་སྔོན་དུ་གསར་དུ་བྱུང་བའི་ས་གནས་ཅན་གྱི་པྲོག་གསར་ནད་པ་མེད་ཅིང་། ནད་པ4སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད། ད་སྔར་གནས་གཏན་སྨན་ཁང་དུ་བཀར་འཇུག་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་པ12ཡོད། ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་འགོས་མཁན5གསར་དུ་བྱུང་། (མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ2། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ནད་པ1། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དུ་ནད་པ2། )མི478ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སྒང་ཡིན།

ཟླ9པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ12ཡོད་ལ། ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ478ཡོད།

ཟླ9པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་བྱུང་བའི་ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་པ236ཡོད་ཅིང་། སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ་ཁྱོན་བསྡོམས221ཡོད་པ་རེད།

ལོ་ཙཱ་བ། ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།