ཟླ9པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་མཚོ་སྔོན་གྱི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

2022ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24བར་དུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་པ་གསར་བ་མ་བྱུང་། ནད་པ1དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཕྱིར་བུད། ད་ལྟ་གནས་གཏན་སྨན་ཁང་དུ་ལོགས་བཀར་གསོ་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་པ16ཡོད། གསར་དུ་བྱུང་བའི་རང་སའི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་འགོས་མཁན་ནད་པ4(མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དུ་ནད་པ4།)ཡོད་ལ། མི43གསོ་རིག་ལོགས་བཀར་ལྟ་ཞིབ་ལས་གྲོལ་ཞིང་། མི484ལ་གསོ་རིག་ལོགས་བཀར་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཟླ9པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་ད་ལྟ་རང་སའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ16དང་རང་སའི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་འགོས་མཁན་ནད་པ484ཡོད།

ཟླ9པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་པས་རང་སའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ236ཡོད་ལ། བསྡོམས་པས་ནད་པ217དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཕྱིར་བུད།