ཟླ6པའི་ཚེས18ཉིན། རྒྱལ་ཡོངས་ནས་པྲོག་གསར་ནད་པ36གིས་ཇེ་མང་དུ་སོང་།

རང་རེའི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ6པའི་ཚེས18ཉིན། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ནད་རྟགས་ཐག་ཆོད་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ36ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་ནད་པ31(ཧྲན་ཏུང་ནད་པ10། ཧྥུའུ་ཅན་ནད་པ9། ཧྲང་ཧེ་ནད་པ6། པེ་ཅིང་ནད་པ1། ཅིང་སུའུ་ནད་པ1། ཧུའུ་ནན་ནད་པ1། ཀོང་ཏུང་ནད་པ1། ཡོན་ནན་ནད་པ1། ཧྲན་ཞིས་ནད་པ1)ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་འགོས་མཁན་ལས་ཧྲན་ཏུང་ནད་པ8དང་ཧྥུའུ་ནད་པ1། ཧུའུ་ནན་ནད་པ1གི་ནད་རྟགས་ངོས་འཛིན་བྱས། ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་པ5ཡོད། དེའི་ཁྲོད་ནང་སོག་ནད་པ1། ལོའུ་ཉིང་ནད་པ1། ཧྲང་ཧེ་ནད་པ3། གསར་དུ་འཕར་བའི་ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ་མེད་པ་དང་གསར་དུ་འཕར་བའི་དོགས་ཡོད་ནད་པ་མེད།

ཉིན་དེར་ནད་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ53ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་ནད་པ24དང་ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་པ29ཡོད། ནད་པར་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་པའི་མི4127ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག ། ནད་པ་ལྕི་མོ་ཉིན་སྔོན་མ་དང་བསྡུར་ན་ནད་པ1གིས་ཇེ་ཉུང་ལ་སོང་འདུག

ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ246(ནད་པ་ལྕི་མོ་མེད)ཡོད་པ་དང་དོགས་ཡོད་ནད་པ་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ་ཁྱོན་བསྡོམས19061དང་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་པྲོག་གསར་ནད་པ18815ཡོད་ཅིང་ཚེ་འདས་ནད་པ་མེད།

ཟླ6པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་པ897ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ8ཡོད། ད་ལྟའི་བར་ཁྱོན་བསྡོམས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ219120སྨན་ཁང་ནས་བུད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་ནད་པ5226ཡོད། ནད་རྟགས་ཐག་ཆོད་པའི་ནད་པ་ཁྱོན་བསྡོམས225243ཡོད་ལ། དོགས་ཡོད་ནད་པ་མེད། ནད་པར་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་པའི་མི་ཁྱོན་བསྡོམས4212613ཡོད་ཅིང་། མི108801ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ནད་རྟགས་མེད་པའི་གསར་བྱུང་པྲོག་གསར་ནད་པ123ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་ནད་པ101ཡོད། ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་པ22ཡོད།

ཉིན་དེར་ནད་རྟགས་མི་གསལ་པའི་ནད་པ138(ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་ནད་པ68)སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་ས་གནས་ཅན་གྱི་ནད་པ70ཡོད།ཉིན་དེར་ནད་རྟགས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ནད་པ10(ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་ནད་པ10)ཡོད། ནད་རྟགས་མི་གསལ་པའི་པྲོག་གསར་ནད་པ1560(ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགོས་པའི་ནད་པ546)ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཞང་ཀང་དང་ཨོ་མིན། ཐེ་ཝན་བཅས་སུ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནད་པ3579135ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ཞང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ334599(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ63191དང་ཚེ་འདས་ནད་པ9393)ཡོད། ཨོ་མིན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ83(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ83)། ཐེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ3244453(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ13742དང་ཚེ་འདས་ནད་པ5049)ཡོད་པ་རེད།

ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།