ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་སྲིད་པུའུ་ཡིས་བོད་ལྗོངས་མོན་རྟ་དབང་གི་ས་མིང(སྐོར་དང་པོ)ཁག་ཅིག་ཁ་སྣོན་བྱས་པའི་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་བསྒྲགས།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་སྲིད་པུའུ་ཡིས་བོད་ལྗོངས་མོན་རྟ་དབང་གི་ས་མིང(སྐོར་དང་པོ)ཁག་ཅིག་ཁ་སྣོན་བྱས་པའི་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་བསྒྲགས།

ཨང404པ།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ས་མིང་དོ་དམ་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལྟར། རང་རེའི་པུའུ་ཡིས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་ལྗོངས་མོན་རྟ་དབང་གི་ས་མིང་ཁག་ཅིག་ཚད་ལྡན་དུ་བཟོས་ཡོད། བོད་ལྗོངས་མོན་རྟ་དབང་གི་ས་མིང་སྐོར་དང་པོ(ཁྱོན6)ཁ་སྣོན་བྱས་པ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཡིན།

དམངས་སྲིད་པུའུ།

2017ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས13ཉིན།

ལོ་ཙཱ་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།