མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་དོན་ཐིན་གྱིས་ལོ་སར་གུང་གསེང་ལ་བཏང་བའི་བརྡ་ཐོ།

ལོ་སར་གུང་གསེང་གི་བརྡ་ཐོ།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིན་གྱི2021ལོའི་དུས་ཆེན་དང་ངལ་གསོའི་ཉིན་ཁ་ཤས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ་ལྟར།

ཟླ2པའི་ཚེས11ཉིན་ནས་ཚེས17ཉིན་བར་ངལ་གསོ་ཉིན7ཡོད། ཟླ2པའི་ཚེས7ཉིན(གཟའ་ཉི་མ)དང་ཟླ2པའི་ཚེས20ཉིན(གཟའ་སྤེན་པ)ལ་ལས་ཞུགས་བྱ་དགོས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་དོན་ཐིན།

2021ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས3ཉིན།

ལོ་ཙཱ་བ། ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།