ཁ་པར་གསར་པ་མ་བརྗེས་གོང་། ངེས་པར་དུ་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

ཁ་པར་གསར་པ་མ་བརྗེས་གོང་། སྔོན་ལ་ཁ་པར་རྙིང་པའི་ནང་གི་པར་རིས་སོགས་ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། 

གྲངས་གཞི་གྲབས་ཉར་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས།

ཁ་པར་མ་བརྗེས་གོང་། ངེས་པར་དུ་སྔོན་ལ་ཁ་པར་རྙིང་པའི་ནང་གི་པར་དང་ཡིག་ཚགས་སོགས་གྲབས་ཉར་བྱས་རྗེས་སུབ་དགོས།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར་དང་ཆ་འཕྲིན་སོཌ་སུབ་དགོས།

མི་སྒེར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་དང་གསང་བ་སོགས་ཕྱིར་མི་གྱར་བའི་ཆེད། ཁ་པར་རྙིང་པའི་ནང་གི་ཆ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་གཏུག་མི་སྣ་སོགས་གྲབས་ཉར་བྱས་རྗེས་ངེས་པར་དུ་སུབ་དགོས།

གཞི་གྲངས་མེད་པར་བཟོ་དགོས།

ཁ་པར་དུ་གཙང་བཤེར་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཙང་བཤེར་བྱེད་དགོས། ཡང་ན་ཚད་ལྡན་གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བསྡུ་མཁན་ནམ་ཡང་ན་ཉམས་གསོ་བྱེད་སར་ཕྱིན་ནས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་བཙལ་ཏེ་ཁ་པར་རྙིང་པའི་གྲངས་གཞི་རྦད་དེ་མེད་པར་བཟོ་དགོས། གལ་ཏེ་ཁ་པར་ལ་གསོག་འཇོག་གཱ་ཡོད་ཚེ། གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་གསོག་འཇོག་གཱ་ནང་བླུགས་ནས་ཁ་པར་གསར་པའི་ནང་བླུགས་དགོས།

བཟོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་སྒྲིག་འགོད་སླར་གསོ་བྱེད་དགོས།

ཁ་པར་གྱི་གཞི་གྲངས་གྲབས་ཉར་བྱས་ནས་སུབ་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་སྒྲིག་འགོད་སླར་གསོ་བྱས་ཏེ་གྲངས་གཞི་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།