༄༅། །མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་ལོ3མན་གྱི་ཁྱེའུ་དང་བྱིས་པར་ལྟ་རྟོག་ཞབས་ཕྱིའི་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར།