ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མངའ་འོག་སྲིད་འཛིན་ས་མིང་གི་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།

ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར། 玉树市

སྐྱེ་རྒུ་སྲང་ལམ་དོན་གཅོད་ཁང་།结古街道办

རི་བོ་སྒལ་གྲོང་ཚོ། 日奥格村

གྲོང་སྟོད་གྲོང་ཚོ། 仲德村

གདུང་མྱེ་སྒལ་གྲོང་ཚོ། 德宁格村

མགྲོན་ལུང་མདའ་སྡེ་ཁུལ། 折龙达社区

གད་ཞབས་སྡེ་ཁུལ། 格下社区

རི་བོ་སྒལ་སྡེ་ཁུལ། 日奥格社区

དམངས་གཙོ་སྡེ་ཁུལ། 民主社区

མཐུན་སྒྲིལ་སྡེ་ཁུལ། 团结社区

སེང་ཟེ་སྲང་ལམ་དོན་གཅོད་ཁང་། 新寨街道办

སྡེ་དགུ་གྲོང་ཚོ། 代格村

མཁར་བརྩེགས་གྲོང་ཚོ། 卡孜村

སེང་ཟེ་གྲོང་ཚོ། 新寨村

སྟག་སྡེར་གྲོང་ཚོ། 当代村

ཆོས་ལུང་སྡེ་ཁུལ། 琼龙社区

སྟག་སྡེར་སྡེ་ཁུལ། 当代社区

སྡེར་མོ་སྡེ་ཁུལ། 代莫社区

སེང་ཟེ་སྡེ་ཁུལ། 新寨社区

ཤེལ་དཀར་སྲང་ལམ་དོན་གཅོད་ཁང་།西杭街道办

བཀྲ་ཤིས་དར་ཐང་གྲོང་ཚོ། 扎西大同村

ཁྲ་འགུ་གྲོང་ཚོ། 禅古村

བཀྲ་ཤིས་དར་ཐང་སྡེ་ཁུལ། 扎西大同社区

རྒྱལ་ཁའི་སྡེ་ཁུལ། 胜利社区

ཤེལ་དཀར་སྡེ་ཁུལ། 西杭社区

བྱ་ཤུལ་ཁོག་སྲང་ལམ་དོན་གཅོད་ཁང་། 扎西科街道办

དཀར་མདའ་གྲོང་ཚོ། 甘达村

ཀོ་ཆེན་གྲོང་ཚོ། 国青村

ཤུག་ཐང་སྡེ་ཁུལ། 西同社区

གདུང་མྱེ་སྒལ་སྡེ་ཁུལ། 德宁格社区

གདུང་ཆུང་སྒལ་སྡེ་ཁུལ། 德秀格社区

བྱ་ཤུལ་ཁོག་སྡེ་ཁུལ། 扎西科社区

རག་སྨད་གྲོང་རྡལ། 下拉秀镇

ལྷ་རུ་གྲོང་ཚོ། 拉日村

ཐབ་མ་གྲོང་ཚོ། 塔玛村

འགག་མ་གྲོང་ཚོ། 尕玛村

གཡུ་རྒྱེའུ་ཉིས་མ་གྲོང་ཚོ། 野吉尼玛村

ཕྱི་རུག་གྲོང་ཚོ། 苏鲁村

སྐུ་ཁྱིམ་གྲོང་ཚོ། 高强

རྫ་མདོ་གྲོང་ཚོ། 钻多村

གདམ་ཁ་གྲོང་ཚོ། 当卡村

འབེ་མ་གྲོང་ཚོ། 白玛村

རོང་པོ་གྲོང་རྡལ། 隆宝镇

བྱ་ཉ་གྲོང་ཚོ། 杂年村

མཚོ་སྟོད་གྲོང་ཚོ། 措多村

མཚོ་བྱང་གྲོང་ཚོ། 措桑村

མཚོ་སྨད་གྲོང་ཚོ། 措美村

རྐྱང་ཆེན་གྲོང་ཚོ། 君青村

བདེ་ཆེན་གྲོང་ཚོ། 代青村

དཔལ་ཐང་ཡུལ་ཚོ། 巴塘乡

ཐེའུ་རང་རྒྱུད་གྲོང་ཚོ། 铁力角村

དཔལ་སྟོད་གྲོང་ཚོ། 上巴塘村

དཔལ་སྨད་གྲོང་ཚོ། 下巴塘村

ཁྲ་ལེབ་གྲོང་ཚོ། 岔来村

འདམ་ཐོག་གྲོང་ཚོ། 当头村

བཤམས་འགུ་གྲོང་ཚོ། 相古村

བློ་ཡུལ་གྲོང་ཚོ། 老叶村

ཟུར་མང་ཡུལ་ཚོ། 小苏莽乡

ཞི་དྲག་གྲོང་ཚོ། 西扎村

འབོང་རྒྱམ་གྲོང་ཚོ། 本江村

རྨོག་ཏེ་གྲོང་ཚོ། 莫地村

རྫ་མཆོག་གྲོང་ཚོ། 扎秋村

རྡོ་ནང་གྲོང་ཚོ། 多陇村

ཤེར་ཤིང་གྲོང་ཚོ། 协新村

མཚོ་སྐེ་གྲོང་ཚོ། 草格村

གྱམ་ཤིས་གྲོང་ཚོ། 江西村

འབྲོང་མདའ་ཡུལ་ཚོ། 仲达乡

འགག་ལ་གྲོང་ཚོ། 尕拉村

དེ་མདའ་གྲོང་ཚོ། 电达村

ཐག་མདའ་གྲོང་ཚོ། 塘达村

ཞེ་སྐེ་གྲོང་ཚོ། 歇格村

རག་སྟོད་ཡུལ་ཚོ།上拉秀乡

བོ་རོག་གྲོང་ཚོ། 布罗村

རྡོ་ར་གྲོང་ཚོ། 多拉村

སྐྱ་མཆོག་གྲོང་ཚོ། 加桥村

ཆུ་ཤན་གྲོང་ཚོ། 曲新村

མ་རོང་གྲོང་ཚོ། 玛龙村

རི་དམར་གྲོང་ཚོ། 日玛村

གསེག་ཉིན་གྲོང་ཚོ། 沙宁村

ཧ་ཤུལ་ཡུལ་ཚོ།哈秀乡

གངས་རི་གྲོང་ཚོ། 岗日村

གཡང་མཐའ་གྲོང་ཚོ། 云塔村

བཀའ་རྙིང་གྲོང་ཚོ། 甘宁村

འ་ལུང་གྲོང་ཚོ། 哇龙村

ཨ་ཁྲོ་ཡུལ་ཚོ།安冲乡

ལྷ་རྩེ་གྲོང་ཚོ། 拉则村

སྤུ་རོང་གྲོང་ཚོ། 布让村

རྗེས་ར་གྲོང་ཚོ། 结拉村

ཀླུ་ཡུལ་གྲོང་ཚོ། 来叶村

ཡེ་རྒྱལ་གྲོང་ཚོ། 叶吉村


ནང་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཞང་དགུ་དང་གྲོང་བརྡལ་གཅིག གྲོང་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ 囊谦县,九乡一镇, 六十九个行政村

ཤོར་མདའ་གྲོང་བརྡལ 香达镇

ཁྱིམ་འཐུས་གྲོང་། 青土村

རག་རྫོང་གྲོང་། 拉宗村

སྟོན་མཚེར་ཤིས་གྲོང་། 东才西村

དཔལ་མེ་གྲོང་། 巴米村

ཤོར་མདའ་གྲོང། 香达村

ཟླ་ཆོ་གྲོང་། 大桥村

ཁ་མདའ་གྲོང་།། 康达村

འཇང་མཁར་གྲོང་།། 江卡村

ཆམ་སྟོད་གྲོང་།། 前多村

ཆམ་སྨད་གྲོང་།། 前麦村

གླིང་རུ་གྲོང་། 冷日村

རྡོ་ཁྲམ་གྲོང་། 多昌村

སྤྲེལ་ཚྭ་ཞང་། 白扎乡

སྟོམ་པ་གྲོང་། 东帕村

སྤྱི་ཐག་གྲོང་། 吉沙村

ལྡོང་རུ་གྲོང་། 东日村

སྤྲེལ་ཚྭ་གྲོང་། 白扎村

དཔལ་སྨད་གྲོང་། 巴麦村

གཡེར་པ་གྲོང་། 叶巴村

ཕ་ཁོངས་གྲོང་། 潘洪村

སྲིབ་མདའ་གྲོང་། 生达村

འཁར་ནག་གྲོང་། 卡那村

ཚྭ་ཤོད་གྲོང་། 查秀村

ལྕི་ཆུ་ཞང་། 吉曲乡

གསང་གཞུང་གྲོང་། 山荣村

སྐེད་རྡོ་གྲོང་། 改多村

དབེ་ཧུ་ཁ་གྲོང་། 外户卡村

རྡོག་གེ་གྲོང་། 多外村

དབལ་ལྗང་གྲོང་། 瓦江村

དབའ་ཡུས་སྤོ་གྲོང་། 瓦堡村

དབལ་ཁ། 瓦卡村

དཔའ་ཧྲག་གྲོང་། 巴沙村

འཇའ་དམར་གྲོང་། 加麻村

གཟེ་སྟོད་གྲོང་། 热多村

གཟེ་སྨད་གྲོང་། 热麦村

ཉག་ལ་ཞང་། 娘拉乡

ཆུ་སྟོད་གྲོང་། 上拉村

ཆུ་སྨད་གྲོང་། 下拉村

ཉག་སྟོད་གྲོང་། 娘多村

སྡོམ་མེ་མདོ་གྲོང། 多伦多村

ཉག་སྨད་གྲོང་། 娘麦村

མོ་གྲོང་ཞང་། 毛庄乡

མར་ཡོས་གྲོང་། 麻永村

ཕྱེའོ་གྲོང་། 赛吾村

རྩི་སྟོད་གྲོང་། 孜多村

རྩི་སྨད་གྲོང་། 孜麦村

རྩི་རོང་གྲོང། 孜荣村

སྐྱོ་བྲག་ཞང་། 觉拉乡

ནགས་ཕྱོགས་གཉིས་གྲོང་། 那索尼村

འབྲི་བྱེད་གྲོང་། 布卫村

སྐྱོ་ཅམ་གཉིས་གྲོང་། 交江尼村

ཁ་གཞུང་གཉིས་གྲོང་། 卡永尼村

བསྲི་སྔོན་གྲོང་། 四红村

ཀ་ཐོག་གྲོང་། 尕少村

བཤོ་ཐང་གྲོང་། 肖尚村

ལྕི་ཉིན་སྲིབ་ཞང་། 吉尼赛乡

ལ་གོང་གྲོང་། 拉翁村

རྨེ་ཆུ་གྲོང་། 麦曲村

ལྕི་ལེ་གྲོང་། 吉来村

ཝ་རྫོང་གྲོང་། 瓦作村

འབྲོང་ཤོག་ཞང་། 着晓乡

སྤམ་སྟོད་གྲོང་། 班多村

ཚྭ་ཁ་གྲོང་། 茶哈村

ཡོབ་གཡུང་གྲོང་། 优永村

དཔལ་ཀ་གྲོང་། 巴尕村

ལྕོག་ཤེས་གྲོང་། 交西村

ཇ་མཛོ་གྲོང་། 尖作村

སྡོམ་པ་ཞང་། 东坝乡

གོ་གཞུང་གྲོང་། 过永村

ལྕི་སྲིབ་གྲོང་། 吉赛村

ཀ་སྨད་གྲོང་། 尕麦村

རེ་བླ་གྲོང་། 热拉村

ཡུག་ཐ་གྲོང་། 尤达村

ཀ་གཞུང་ཞང་། 尕羊乡

ཚྭ་ཐང་གྲོང་། 茶滩村

སེལ་ཆེན་གྲོང་། 色青村

རྨེ་སྟོད་གྲོང་། 麦多村

རྨེ་སྨད་གྲོང་། 麦迈村


ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཞང་གྲོང་རྡལ་ཁག་གི་སྲིད་འཛིན་རུ་ཁག་སོ་སོའི་མིང་འབོད་ཚུལ།称多县行政村名称

གཅིག ཁྲི་དབང་གྲོང་རྡལ། 称文镇

མཁར་སྔོན། 上庄村

གྲུ་རྐྱང་། 下庄村

སྤྱི་བོ། 雪吾村

བྱང་སྟག 松当村

པད་ལུང་། 白龙村

ལ་གོང་། 拉贡村

འགག་རོང་། 刚查村

གཉིས། གསེར་ཁོག་ལས་དོན་ས་ཚིགས།

赛河工作站

གསེར་ཁོག 赛河村

ཨ་རྟོཊ། 阿多村

སྤྲེལ་སྦལ། 者贝村

མང་ཚ། 芒查村

གསུམ། ལབ་ཞང་། 拉布乡

ལྷ་སའི་ཐང་། 拉司通村

ལབ་མདའ། 兰达村

ཟླ་བ། 达哇村

འབོམ་བུ། 帮布村

གོ་བོ། 郭吾村

སྡེ་རྡ། 德达村

འོ་འཁོད། 吾海村

བཞི། བཞི་དབུས་གྲོང་རྡལ། 歇武镇

བཞི་དབུས་གྲོང་སྡེ། 歇武村

འབྲོག་པ་གྲོང་སྡེ། 牧业村

སྡོམ་པ་(གདམ་པ)གྲོང་སྡེ། 当巴村

སེབ་ཕུ་མ། 上赛巴村

སེབ་མདའ་མ། 下赛巴村

ཨ་བྲོ་རོང་པ། 阿卓茸巴村

གྲུ་བའི་མདའ། 直门达村

ལྔ། དྲན་ཆེན་གྲོང་རྡལ། 珍秦乡

རྫ་དམར་འབྲོག་སྡེ། 扎玛村

ཁྲ་དམར་འབྲོག་སྡེ། 查玛村

གསེར་ཐང་སྡེ་བ། 赛通村

ཆུ་ཆེན་སྡེ་བ། 曲庆村

འབྲི་ཆེན་སྡེ་བ། 直庆村

འབྲོང་རྫོང་སྡེ་བ། 忠宗村

སེར་ར་སྡེ་བ། 色然村

མཚོ་ལོང་སྡེ་བ། 措龙村

ལྷས་ཆེན་སྡེ་བ 丽庆村

ཀླུ་རོང་སྡེ་བ། 乐荣村

ཉི་འཁོར་སྡེ་བ། 尼阔村

དྲུག སྡོམ་མདའ་གྲོང་རྡལ། 清水河镇

ཕུ་གསུམ་འབྲོག་སྡེ། 普桑村

པད་མའི་སྤང་འགག་འབྲོག་སྡེ། 白玛邦嘎村

འབྲོང་དཀར་འབྲོག་སྡེ། 中卡村

འོ་མཚོ་སྡེ་བ། 文 措村

རྫ་དམར་སྡེ་བ ། 扎玛村

དཀར་ཆེན་སྡེ་བ ། 尕秦村

བྲག་དཀར་སྡེ་བ ། 扎哈村

བདུན། རྫ་སྟོད་གྲོང་རྡལ། 扎多镇

མཛངས་ཆེན་གྲོང་སྡེ། 宗青村

དཔའ་རྒོད་གྲོང་སྡེ། 巴果村

འབྲི་སྨད་སྡེ་བ ། 直美村

འབྲི་སྟོད་སྡེ་བ ། 治多村

མཚལ་དིལ་སྡེ་བ ། 查德村

དར་ལུང་སྡེ་བ ། 达隆村

བརྒྱད། སྒ་སྟོད་ཞང་། 尕多乡

ཀམ་ཡུལ་སྡེ་བ ། 岗由村

སྤོས་ཡུལ་སྡེ་བ ། 布由村

མཁར་བརྒྱད་སྡེ་བ ། 卡吉村

ཨོ་ཡོ་མདའ་སྡེ་བ ། 吾云达村

མཁར་རོང་སྡེ་བ ་། 卡龙村

མཁར་དམར་སྡེ་བ ། 科玛村

གྲོང་མོ་ཆེ་སྡེ་བ ། 着木其村

ཕུ་ཁོག་སྡེ་བ 普沟村


རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་ཤང་གྲོང་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།杂多县七乡一镇名称藏汉对照

གྲོང་རྡལ་གཅིག་དང་ཞང་བདུན།༼༨༽七乡一镇

༼གཅིག༽ བྱ་ཕུག་ཐང་གྲོང་རྡལ། 萨呼腾镇

༼གཉིས།༽ ཕྱི་རུག་ཞང་། 苏鲁乡

༼གསུམ།༽ ལྕི་སྟོད་ཞང་། 结多乡

༼བཞི།༽ ཨག་སྟོད་ཞང་། 阿多乡

༼ལྔ།༽ ཁྲ་འདམ་ཞང་། 查旦乡

༼དྲུག༽ སྨུག་གཞུང་ཞང་། 莫云乡

༼བདུན།༽ རྫ་ཆེན་ཞང་། 扎青乡

༼བརྒྱད།༽ རྣམ་སྲས་ཞང་། 昂赛乡

སྲིད་འཛིན་གྲོང་སྡེའི་མིང་། ༼༣༡༽行政村名

བྱ་ཕུག་ཐང་གྲོང་རྡལ་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

རྡོ་ནག་གྲོང་སྡེ། 多那村

ནག་ཚང་གྲོང་སྡེ། 闹从村

ས་ཆེན་གྲོང་སྡེ། 沙青村

རྫ་དགུ་གྲོང་སྡེ། 扎沟村

ཕྱི་རུག་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

བསམ་གཞུང་གྲོང་སྡེ། 山荣村

ཤེས་ཡོན་གྲོང་སྡེ། 新云村

སྟོད་ཤོག་གྲོང་སྡེ། 多晓村

ལྕི་སྟོད་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

རྟ་ངུ་གྲོང་སྡེ། 达阿村

བར་མ་གྲོང་སྡེ། 巴麻村

བྲམ་དཀར་གྲོང་སྡེ། 藏尕村

ཡུག་སྟོད་གྲོང་སྡེ། 优多村

ཡུག་སྨད་གྲོང་སྡེ། 优麦村

ཨག་སྟོད་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

ཕུག་གུ་གྲོང་སྡེ། 朴克村

སྤྱི་ནེ་གྲོང་སྡེ། 吉乃村

ཝ་ཕུག་གྲོང་སྡེ། 瓦河村

མདོ་རྒྱག་གྲོང་སྡེ། 多加村

ཁྲ་འདམ་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

བག་ཆེན་གྲོང་སྡེ། 巴青村

མཆིས་གཞུང་གྲོང་སྡེ། 齐荣村

རྟ་མགོ་གྲོང་སྡེ། 达谷村

ཡུལ་གཉན་གྲོང་སྡེ། 跃尼村

སྨུག་གཞུང་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

སྟག་ཡན་གྲོང་སྡེ། 达英村

དགེ་སྲིབ་གྲོང་སྡེ། 格云村

སྤྱི་རོགས་གྲོང་སྡེ། 结绕村

དཔལ་གཡང་གྲོང་སྡེ། 巴阳村

རྫ་ཆེན་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

དར་ཆེན་གྲོང་སྡེ། 达青村

རྔམ་ནག་གྲོང་སྡེ། 昂闹村

དགེ་སྲིབ་གྲོང་སྡེ། 格赛村

རྡེའུ་ཆེན་གྲོང་སྡེ། 地青村

རྣམ་སྲང་ཞང་མངའ་འོག་གི་གྲོང་སྡེ།

རས་ཁྱིམ་གྲོང་སྡེ། 热青村

སུ་རུག་གྲོང་སྡེ། 苏绕村

གནས་མདོ་གྲོང་སྡེ། 年都村


འབྲི་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་གྲོང་རྡལ་གཅིག་དང་ཞང་ལྔ འབྲོག་དམངས་སྡེ་བ་ཉི་ཤུའི་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།治多县及辖区五乡一镇 (20 个牧委会)藏汉名称

འབྲི་སྟོད་རྫོང་། 治多县

ལིས་ཤིན་ཞང་། 立新乡

དགོན་སར་སྡེ་བ། 刚查村

སྙི་ཆེན་སྡེ་བ། 叶青村

བཀྲ་ཤིས་སྡེ་བ། 扎西村

འབྲི་ཆུ་ཞང་། 治渠乡

རྒྱམ་ཆེན་སྡེ་བ། 江青村

འབྲི་སྐྱ་སྡེ་བ། 治加村

ཐང་དཀར་སྡེ་བ། 同卡村

རྒྱ་རྒྱའི་ཕོ་བྲང་གྲོང་རྡལ། 嘉吉博洛镇

རི་ཆེན་སྡེ་བ། 日青村

ཀིས་ཚ་སྡེ་བ། 改查村

སྟོད་རྩེ་ཞང་། 多彩乡

སྟག་སེང་སྡེ་བ། 达胜村

ནེའུ་ཆགས་སྡེ་བ། 聂恰村

ར་རའི་སྡེ་བ། 拉日村

འདོམ་རྒྱོང་རོང་སྡེ་བ། 当江荣村

བྲག་གུ་ཞང་། 扎河乡

འབྲི་སིལ་སྡེ་བ། 治赛村

དམར་སིལ་སྡེ་བ། 马赛村

ཁུ་ཁྱིམ་སྡེ་བ། 口前村

རྟ་ཝམ་སྡེ་བ། 达旺村

ཟོ་སྐྱ་ཞང་། 索加乡

རྐྱང་ཆུ་སྡེ་བ། 君曲村

གཡག་ཆུ་སྡེ་བ། 牙曲村

འདམ་ཆུ་སྡེ་བ། 当曲村

སྨུག་ཆུ་སྡེ་བ། 莫曲村


ཆུ་དམར་ལེབ་རྫོང་གི་ཤང་གྲོང་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།曲麻莱县七乡一镇名称藏汉对照

ཆུ་དམར་ལེབ་རྫོང་། 曲麻莱县

གཡུ་སྐེ་གྲོང་རྡལ། 约改镇

རྐང་དུང་སྡེ་བ། 岗当村

དགེ་ཆེན་སྡེ་བ། 格青村

འབྲི་ཆུ་སྡེ་བ། 长江村

འབའ་དགོན་ཞང་། 巴干乡

ཐང་སྐྱིད་སྡེ་བ། 团结村

རྨ་ཤུལ་སྡེ་བ། 麻秀村

གཏེར་ཆུ་སྡེ་བ། 代曲村

ཆིག་སྒྲིལ་ཞང་། 秋智乡

སྦུབ་ཕུ་སྡེ་བ། 布莆村

སྐྱ་མཆོག་སྡེ་བ། 加巧村

གད་དམར་སྡེ་བ། 格玛村

གཡུ་སྐེ་ཞང་། 叶格乡

དར་དམར་སྡེ་བ། 红旗村

ལུང་དམར་སྡེ་བ། 龙玛村

ལེབ་གཞུང་སྡེ་བ། 来央村

རྨ་སྟོད་ཞང་། 麻多乡

དགུ་གཡང་སྡེ་བ། 郭洋村

བ་ཡན་སྡེ་བ། 巴颜村

རྫ་སྐྱ་སྡེ་བ། 扎日加村

ཆུ་དམར་ཞང་། 曲麻河乡

མདོ་ཕྱུག་སྡེ་བ། 多秀村

མཚོ་ཁྲི་སྡེ་བ། 措池村

ལི་ཁྲི་སྡེ་བ། 勒池村

ངམ་ར་སྡེ་བ། 昂拉村