རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ།

ཚོགས་ར་དངོས། 

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ། དེ་རིང་སྔ་དྲོར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་མཇུག་སྒྲིལ་ཚོགས་འདུ་དེ་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་ནས་བསྡུས་ཤིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་སོགས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཞུགས།

ཚོགས་ར་དངོས། 

གསུང་བཤད་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་གསན་བཞིན་པའི་ཨུ་ཡོན་རྣམས།