ལུགས་གསར་ལོ་གསར་གྱི་ངལ་གསོའི་བརྡ་སྦྱོར།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན།  2018.12.30ཉིན་ནས2019.1.1ཉིན་བར་གྱི་ཉིན3ནི་ལུགས་གསར་ལོ་གསར་གྱི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ།2018.12.29ཉིན(གཟའ་སྤེན་པ)སྔར་བཞིན་ལས་ཚོགས་ལ་ཞུགས་དགོས།