(བརྙན)གསེར་མདོག་གི་བྱེ་ཐང་ལ་ལྗང་མྱུག་གི་གཡུ་ལོ་སྐྲུན་མཁན།——རྒྱལ་ཡོངས་བྱེ་འགོག་དཔེ་ལེགས་ཅན་ཀོས་ནན་རྫོང་མང་ར་ཞང་ལོ་བ་ཞོལ་མ་སྡེ་བའི་སྡེ་མི་པུར་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།