《རྒྱ་བོད་ལོ་ཙཱའི་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

《རྒྱ་བོད་ལོ་ཙཱའི་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

རྒྱ་ཡིག་གི་དཀར་ཆག

《རྒྱ་བོད་ལོ་ཙཱའི་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

 《རྒྱ་བོད་ལོ་ཙཱའི་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།