མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྣ་འཛོམས་སྨན་ཁང་།

སྨན་ཁང་གི་མིང་།                                                            སྡོད་གནས།                                    སྦྲགས་ཨང་།                  འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།                འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་མི།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྨན་ཁང་།                          ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གུང་ཧོ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང2པ།                     810007 0971-8177911           ཀྲང་ཞིན་ཧྲིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྒྱ་ལུགས་སྨན་ཁང་།                             ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་གཅིག་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང338པ།        810000 0971-8456222           ལིའུ་ཧུང་ཞིང་།

མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ཁོངས་གཏོགས་སྨན་ཁང་།      ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་རེབ་གོང་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང29བ།                810001 0971-6162014           ཞུས་ཚུན་ཧོ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྙིང་ཁམས་ཁྲག་རྩ་ཆེད་ཚན་སྨན་ཁང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱོ་མག་བཟོ་གྲྭའི་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང7པ།        810012 0971-6259367           ཝང་ཞའོ་ཆིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གསུམ་པ །            ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མགོ་ལོག་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང 41པ།               810007 0971-8121079           ཏུའུ་ཞིན་པོ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྨན་ཁང་བཞི་པ །              ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ལྷོ་རི་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང 19བ།                      810001 0971-8224681           མཱ་རུའུ་ཚུན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་།                 ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གུང་ཧོ་ལྷོ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང15པ།                810007 0971-8177901           ཀྲང་ཧུའེ་ལིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མ་བུ་བདེ་སྲུང་སྨན་ཁང་།                    ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་བརྒྱད་གཅིག་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང 66པ།          810007 0971-8809572           ཧོང་སུའུ་ཞ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་སྨན་ཁང་།                ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ལྷོ་སྲང་ལམ་ཆེན་མོ་སྒོ་རྟགས་ཨང55བ།          810000 0971-8247545           ཀྲང་ཅན་ཆིང་།