“ཉིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་ལོའི་ཟི་ལིང་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙན་ངག་ཚོགས་འདུ” ཟི་ལིང་རིག་གནས་གླིང་ཀ་ནས་བསྡུས་པ།

 མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྙན་ངག་དུས་ཆེན་སྐབས་བཞི་བའི་སྔོན་འགྲོ་དང་མཚོ་སྔོན་ན་གཞོན་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའི་བྱ་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་གསེས་ཏེ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་ལོའི་ཟི་ལིང་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙན་ངག་ཚོགས་འདུ་ཚེས21ཉིན་ཟི་ལིང་རིག་གནས་གླིང་ཀ་ནས་བསྡུས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་ཅི་ཏིས་མ་ཅ་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས།