དྲ་ངོས་ཀྱི་མོས་ཐང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས།

 དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ཀློག་པའམ་ཡང་ན་གྷོ་གྷོལ་ནང་བོད་ཡིག་གིས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ། སི་ན་པོད་འཕྲིན་(新浪微博)ནང་བོད་ཡིག་སྤེལ་དུས་སུ་མོས་ཐང་སྒྲིག་བཀོད་ནི་ཕྲ་མཉེན་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་(Microsoft Himalaya)ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་དྲགས་ནས་མིག་ལ་ངལ་དུབ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལྟར།

 

 གནད་དོན་དེ་ལྟ་བུ་སེལ་དགོས་ན། ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གཞན་ཞིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་དྲ་ངོས་སུ་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་རུང་བའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་ལ། རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་ཆེ་ཆུང་ཚད་དང་རན་པ་ཞིག་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་པ། དཔེར་ན་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཡིག་གཟུགས་ལྟ་བུ། ཡིག་གཟུགས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། http://bo.tibetitw.com/article/download/Qomolangmafont.html

 ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་འཇུག་ཚར་རྗེས་དྲ་ངོས་སུ་བསྐྱོད་པ། དྲ་ངོས་བཤར་ལྟ་ཆས་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་མོད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་དྲ་ངོས་བཤར་ལྟ་ཆས་ནི Internet Explorer(IE) དང་། Mozilla Firefox(མེ་ཝ)། Google Chrome། ཀུ་ཤུའིSafariསོགས་རེད། དེ་དག་ལས་རབ་གསལ་ལམ་སྒེའུ་ཁུང་(Windows)ཁྲོད་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ནི Internet Explorer(IE) ཡིན་སྟབས་ང་ཚོས་དེའི་སྟེང་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱ།

 བཤར་ལྟ་ཆས་ཁ་ཕྱེ་བ།

 ཡོ་བྱད་ཅེས་པ་དེ་མནན་པ།

 Internet འདེམས་བྱང་ཅེས་པ་དེ་མནན་པ།

 ཡིག་གཟུགས་ཅེས་པ་དེ་མནན་པ།

 ཡིག་རྟགས་ཚོགས་འདེམས་བྱང་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་སྟེང་བསྐྱོད་པ།

 དྲ་ངོས་ཡིག་གཟུགས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་ཚར་རྗེས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

 མཇུག་མཐར་གཏན་འཁེལ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བརྗེད།

 གོ་རིམ་དེ་དག་ཚར་རྗེས་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ཀློག་པའམ་ཡང་ན་གྷོ་གྷོལ་ནང་བོད་ཡིག་གིས་བཤེར་འཚོལ་བྱས་དང་ད་ནི་བོད་ཡིག་ཆེ་རུ་གྱུར་ཡོད་དོ།། དེ་བཞིན་དུ་མེ་ཝ་སོགས་དྲ་ངོས་བཤར་ལྟ་ཆས་ནང་དུ་ཡང་གོང་གསལ་ལྟར་རིགས་འགྲེ་བྱས་ཆོག