མེ་ཏོག་ལྷེམ་མེར་བཞད་པའི་ཐང་ཧྲན་དུ། དྲི་ཞིམ་མེ་ཏོག་འཐུ་བའི་ལས་ལ་བྲེལ།


ཟླ3ཚེས24ཉིན། ཧེ་པའེ་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཏཱ་ཞིན་གྲོང་རྡལ་གྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཀ་བས་བཞད་མ་ཐག་པའི་མེ་ཏོག་འཐུ་བ། ཉེ་ལམ་ཧེ་པའེ་ཞིང་ཆེན་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་རྟེན་གཞིར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྷེམ་མེར་བཞད་ནས་མེ་ཏོག་འཐུ་བའི་དུས་བཟང་ཤར། 
ཟླ3ཚེས24ཉིན། ཧེ་པའེ་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཏཱ་ཞིན་གྲོང་རྡལ་གྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཀ་བས་བཞད་མ་ཐག་པའི་མེ་ཏོག་འཐུ་བ། ཉེ་ལམ་ཧེ་པའེ་ཞིང་ཆེན་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་རྟེན་གཞིར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྷེམ་མེར་བཞད་ནས་མེ་ཏོག་འཐུ་བའི་དུས་བཟང་ཤར། 
ཟླ3ཚེས24ཉིན། ཧེ་པའེ་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཏཱ་ཞིན་གྲོང་རྡལ་གྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཀ་བས་བཞད་མ་ཐག་པའི་མེ་ཏོག་འཐུ་བ། ཉེ་ལམ་ཧེ་པའེ་ཞིང་ཆེན་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་རྟེན་གཞིར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྷེམ་མེར་བཞད་ནས་མེ་ཏོག་འཐུ་བའི་དུས་བཟང་ཤར། 
ཟླ3ཚེས24ཉིན། ཧེ་པའེ་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཏཱ་ཞིན་གྲོང་རྡལ་གྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཀ་བས་བཞད་མ་ཐག་པའི་མེ་ཏོག་འཐུ་བ། ཉེ་ལམ་ཧེ་པའེ་ཞིང་ཆེན་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥེང་ནན་ཆུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འདེབས་གསོ་རྟེན་གཞིར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྷེམ་མེར་བཞད་ནས་མེ་ཏོག་འཐུ་བའི་དུས་བཟང་ཤར།