ཟླ3པའི་ཚེས20ཉིན། རྒྱལ་ཡོངས་ནས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ41གིས་ཇེ་མང་དུ་སོང་།

རང་རེའི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ3པའི་ཚེས20ཉིན། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ41དང་འདས་པའི་ནད་པ7གསར་དུ་འཕར་ཡོད་ལ། གསར་དུ་འཕར་བའི་དོགས་ཡོད་ནད་པ36ཡོད།

ཉིན་དེར་གསར་དུ་ནད་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ590ཡོད་པ་དང་། ནད་འགོས་མེད་པའི་ནད་པ1191ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག ནད་པ་ལྕི་མོ173གྱིས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་པ་རེད།

ཟླ3པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་པ6013ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ1963ཡོད། ད་ལྟའི་བར་བསྡོམས་པས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ71740སྨན་ཁང་ནས་བུད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་ནད་པ3255ཡོད། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས81008ཡོད་ལ། དོགས་ཡོད་ནད་པ106ཡོད།

ད་སྔར་ནད་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་མི685866ཡོད་ཅིང་། མི9371ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཧུའུ་པེ་ལ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་ཇེ་མང་དུ་སོང་མེད་པ་དང་། རིམས་ནད་ལས་འདས་པའི་ནད་པ7། ནད་དྲག་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ561ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ5719ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་ནད་པ་ལྕི་མོའི་རིགས1927ཡོད། ནད་དྲག་ཏེ་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས58942དང་འདས་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས3139ཡོད་ལ། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས67800ཡོད། གསར་དུ་འཕར་བའི་དོགས་ཡོད་ནད་པ་མེད།

ཟླ3པའི་ཚེས20ཉིན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་འགོས་ཡོང་བའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ41(ཧྲང་ཧེ་ནད་པ9། པེ་ཅིང་ནད་པ14། ཀོང་ཏུང་ནད་པ7།ཧྥུའུ་ཅན་ནད་པ4། ཀྲོའུ་ཅིང་། ཧྲན་ཏུང་། ཧྲན་ཞིས་བཅས་ལ་ནད་པ2རེ་དང་སི་ཁྲོན་ལ་ནད་པ1།)གསར་དུ་འཕར་ཡོད་པ་དང་། ཟླ3པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་བར་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་འགོས་ཡོང་བའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས269ཡོད།

ཞང་ཀང་དང་ཨོ་མིན། ཐེ་ཝན་བཅས་སུ་བསྡོམས་པས་ནད་པ408ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ཞང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ256དང་། ཨོ་མིན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ17། ཐེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ135བཅས་ཡོད།

ལོ་ཙཱ་བ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།