ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན། རྒྱལ་ཡོངས་ནས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ34ཡིས་ཇེ་མང་དུ་སོང་།

རང་རེའི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0—24བར་དུ། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ34དང་འདས་པའི་ནད་པ8གསར་དུ་འཕར་ཡོད་ལ། གསར་དུ་འཕར་བའི་དོགས་ཡོད་ནད་པ23ཡོད།

ཉིན་དེར་གསར་དུ་ནད་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ819ཡོད་པ་དང་། ནད་འགོས་མེད་པའི་ནད་པ1032ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག ནད་པ་ལྕི་མོ308ཀྱིས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་པ་རེད།

ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་པ7263ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ2314ཡོད། ད་ལྟའི་བར་བསྡོམས་པས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ70420སྨན་ཁང་ནས་བུད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་ནད་པ3245ཡོད། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས80928ཡོད་ལ། དོགས་ཡོད་ནད་པ105ཡོད།

ད་སྔར་ནད་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་མི683281ཡོད་ཅིང་། མི9144ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཧུའུ་པེ་ལ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་ཇེ་མང་དུ་སོང་མེད་པ་དང་། རིམས་ནད་ལས་འདས་པའི་ནད་པ8། ནད་དྲག་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ795ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ6992ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་ནད་པ་ལྕི་མོའི་རིགས2274ཡོད། ནད་དྲག་ཏེ་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས57678དང་འདས་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས3130ཡོད་ལ། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས67800ཡོད། གསར་དུ་འཕར་བའི་དོགས་ཡོད་ནད་པ0ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ་མེད།

ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0—24བར་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་འགོས་ཡོང་བའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་པ34(ཧྲང་ཧེ་ནད་པ2། པེ་ཅིང་ནད་པ21།ཀོང་ཏུང་ནད་པ9།ཧེ་ལུང་ཅིང་ནད་པ1། ཀྲོའུ་ཅིང་ནད་པ1།)གསར་དུ་འཕར་ཡོད་པ་དང་། ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་བར་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་འགོས་ཡོང་བའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས189ཡོད།

ཞང་ཀང་དང་ཨོ་མིན། ཐེ་ཝན་བཅས་སུ་བསྡོམས་པས་ནད་པ307ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་ཞང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ192དང་། ཨོ་མིན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ15། ཐེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ100བཅས་ཡོད།

ལོ་ཙཱ་བ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།