ནད་མིང་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།

དང་པོ། གློ་བ་དང་གློ་ཡུ་སོགས་ཀྱི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 呼吸系统疾病 )

༡བད་གློའི་ནད།( 慢性支气管炎 )

༢གློ་རྒྱས་ཀྱི་ནད།( 肺气肿 )

༣གློ་བའི་རྒྱས་ཚད་ཀྱི་ནད།( 大叶性肺炎 )

༤གློ་རྣག་བུང་ཚང་ཅན།( 肺脓肿 )

༥གློ་གཅོང་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ནད།( 肺结核 )

གཉིས། སྙིང་དང་ཁྲག་གི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 循環系統疾病 )

༡ཁྲག་འཁྲུགས་ཀྱི་ནད།( 高血压 )

༢ཁྲག་འཁྲུགས་སྙིང་ལ་བབས་པའི་ནད།( 高血压性心脏病 )

༣ཟུངས་ཁྲག་ཟད་པའི་ནད།( 贫血 )

༤སྙིང་འཕྱོས་ཀྱི་ནད།( 心脏神经功能症 )

༥སྙིང་གཟེར་གྱི་ནད།( 心绞痛 )

༦སྙིང་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད།( 急性心包炎 )

གསུམ་པ། ཕོ་མཆིན་རྒྱུ་ལོང་སོགས་ཀྱི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 消化系统疾病 )

༡བད་ཀན་སྨུག་པོའི་ནད།( 消化性溃疡 )

༢བད་ཀན་མགུལ་འགཊ་ཀྱི་ནད།( 食管贲门失驰缓病 )

༣ཕོ་ཐོག་གི་ནད།( 胃癌 )

༤བད་ཀན་མེ་ཉམས་ཀྱི་ནད།( 慢性浅表性胃炎 )

༥ཕོ་རུབ་ཀྱི་ནད།( 慢性萎缩性胃炎 )

༦བད་ཀན་སེར་པོའི་ནད།( 胆汁返流性胃炎 )

༧མཆིན་ཟགས་ཀྱི་ནད།( 肝腹水 )

༨མཆིན་ནད་ལྡེམ་བུ།( 乙型肝炎 )

༩སྣོད་ཀྱི་མཁྲིས་སྐྲན་ནད།( 胆石症 )

༡༠མཁྲིས་པ་ཀྵ་ཡའི་ནད།( 淤胆性肝炎 )

༡༡མཁྲིས་པ་ཚ་བའི་ནད།( 急性胆囊炎 )

༡༢མཁྲིས་པ་གྲང་བའི་ནད།( 慢性胆囊炎 )

༡༣ཚད་འཁྲུའི་ནད།( 急性出血性坏死性肠炎 )

༡༤རྒྱུ་འཁྲིལ་གྱི་ནད།( 急性肠梗阻 )

༡༥རྒྱུ་ལྷག་གི་ནད།( 急性阑尾炎 )

༡༦རྒྱུ་རྒན་གྱི་ནད།( 慢性腹泻 )

༡༧གཞང་འབྲུམ་གྱི་ནད།( 痔疮 )

༡༨གཞང་ལུག་པའི་ནད།( 脱肛 )

༡༩ཤ་དུག་གི་ནད།( 肉毒中毒 )

བཞི་བ།མཁལ་མ་དང་ལྒང་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 泌尿系统疾病 )

༡མཁལ་ཚད་ཀྱི་ནད།(急性肾盂肾炎 )

༢རྒྱས་ཚད་མཁལ་མར་བབས་པའི་ནད།( 急性肾小球肾炎 )

༣མཁལ་གཅོང་གི་ནད།( 慢性肾功能不全 )དང་ཡང་ན་( 肾结核 )

༤མཁལ་ནུས་ཉམས་པ།( 肾功能衰竭 )

༥མཁལ་མའི་རྩ་སྐྲན་གྱི་ནད།( 肾结石 )

༦འགྲམས་ཚད་ལྒང་མར་བབས་པའི་ནད།( 急性膀胱炎 )

༧འབྲས་ནད་ལྒང་པར་བབས་པའི་ནད།( 膀胱肿瘤 )

ལྔ་བ།གཉན་རིམས་དང་སྲིན་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 传染病及寄生虫病 )

༡མཁྲིས་པ་རྩར་རྒྱུག་གི་ནད།( 急性黄疸性肝炎 )

༢རྒྱུ་གཟེར་གྱི་ནད།( 细菌性痢疾 )

༣ཆམ་རིམས་ཀྱི་ནད།( 流行性感冒 )

༤བེག་གེའམ་སིབ་བེའི་ནད། ( 麻疹 )

༥ཁྱི་དུག་གི་ནད། ( 狂犬病 )

༦རྣ་རྩ་ཕུས་འདེབས། ( 流行性腮腺炎 )

༧རེག་དུག་གི་ནད།( 梅毒 )

༨འཛུམ་བུ་ལྟག་དགྱེ་ཡི་ནད།( 破伤风 )

༩ཀླད་གཟེར་གྱི་ནད།( 流行性脑膜炎 )

༡༠གག་པའི་ནད།( 白侯 )

༡༡བད་སྲིན་གྱི་ནད།( 绦虫病 )

༡༢གཞང་སྲིན་གྱི་ནད།( 蛲虫病 )

དྲུག་པ། གདོན་དང་རྩའི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 神经精神疾病 )

༡ སྲོག་རླུང་གི་ནད།( 神经官能症 )

༢སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་ནད།( 精神分裂症 )

༣བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་ནད།( 癫痫 )

༤གཟའི་གདོན་ནད།( 急性脑血管疾病 )

༥རླུང་ནད་སྲ་འཐེང་།( 坐骨神经痛 )

༦རླུང་ནད་གཞོཊ་གཅིག་གུག་པ།( 面神经麻痹 )

བདུན་པ། མོ་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 妇科疾病 )

༡མངལ་སྲིན་ལངས་ཁྲོས་བྱེད་པའི་ནད།( 滴虫性阴道炎 )

༢བུ་སྣོད་ལུག་པའི་ནད།( 子宫脱垂 )

༣ བང་ཚད་ཀྱི་ནད།( 产褥中暑 )

༤མོ་ནད་ཁྲག་ཚབས་ཀྱི་ནད།( 急性盆腔炎 )

༥ མོ་ནད་རླུང་ཚབས་ཀྱི་ནད།( 慢性盆腔炎 )

༦མངལ་སྐྲན་ཟ་ཁུའི་ནད།( 子宫肌瘤 )

བརྒྱད་པ། བྱིས་པའི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 儿科疾病 )

༡བྱིས་པའི་ལྟེ་ནད།( 新生儿脐炎 )

༢བྱིས་པའི་ཁ་ལང་གི་ནད།( 小儿急性球菌性口腔炎 )

༣བྱིས་པའི་འཁྲུ་ནད།( 小儿腹泻 )

༤བྱིས་པའི་གློ་ནད་ཚ་གཟེར།( 小儿支气管肺炎 )

༥བྱིས་པའི་གློ་ནད་ཚ་སུབས།( 小儿急性支气管炎 )

༦བྱིས་པའི་རྣ་ནད་མ་རླུང་།( 小儿中耳炎 )

གུ་བ། ཐོར་བུའི་ནད་གསོ་བའི་སྐོར།

( 其他杂病 )

༡གྲུམ་བུ་ནག་པོའམ་ཚ་གྲུམ་གྱི་ནད།( 风湿性关节炎 )

༢གྲུམ་བུ་དཀར་པོའམ་གྲང་གྲུམ་གྱི་ནད།( 类风湿性关节炎 )

༣དྲེག་ནད།( 痛风 )

༤གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད།( 糖尿病 )

༥སྐོམ་དད་ཀྱི་ནད།( 干燥综合症 )