2018ལོའི་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་མི་སྣ366བསྡུ་བའི་བརྡ་སྦྱོར།


2018ལོའི་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་བྱེད་མི་སྣ159བསྡུ་བའི་བརྡ་སྦྱོར།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བའི་འཕྲིན།ཟླ9པའི་ཚེས29ཉིན།  《མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་བསྡུ་པའི་སྤྱི་བསྒྲགས་བྱེད་ཐབས》སོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་སྟེ།གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་བརྒྱུད།   ཞིང་ཆེན་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཆོག་མཆན་ལྟར།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་བྱེད་མི་སྣ159བསྡུ་རྒྱུ་རེད།  (དེའི་ཁྲོད། རང་རེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་ཆེན་པ“སྡེ་དཔོན”སོགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ18དང་རང་ཞིང་གི་སློབ་ཆེན་པ“སྡེ་དཔོན”སོགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ4།རང་ཞིང་གི་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་དམག་ཁོངས་ལས་བུད་པའི་དམག་མི་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ1བསྡུ་བཞིན་ཡོད།)

མིང་ཐོ་འགོད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས10ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད18བར་རེད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཆ་འཕྲིན་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས12ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད18བར་རེད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད12བར་རེད།

གྲོན་དངུལ་སྤྲོད་པའི་དུས་ཚོད།  2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད24བར་རེད།  

ཞིབ་ཏུ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དོན་རྒྱུགས་ལེན་ཆ་འཕྲིན་དྲ་བ(www.qhpta.com)བརྒྱུད་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རོགས།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཅུའུ་ནས།

2018ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས29ཉིན།


2018ལོའི་ལོ་སྨད་ལ་མགོ་ལོག་ཁུལ་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་བྱེད་མི་སྣ24བསྡུ་བའི་བརྡ་སྦྱོར།

《མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་བསྡུ་པའི་སྤྱི་བསྒྲགས་བྱེད་ཐབས》སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ཁུལ་ཏང་ཨུ་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་བརྒྱུད།   ཞིང་ཆེན་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཆོག་མཆན་ལྟར།2018ལོའི་ལོ་སྨད་ལ་མགོ་ལོག་ཁུལ་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་བྱེད་མི་སྣ24བསྡུ་རྒྱུ་རེད།

མིང་ཐོ་འགོད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས10ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད18བར་རེད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཆ་འཕྲིན་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས12ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད18བར་རེད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད12བར་རེད།

གྲོན་དངུལ་སྤྲོད་པའི་དུས་ཚོད།  2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད24བར་རེད།  

ཞིབ་ཏུ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དོན་རྒྱུགས་ལེན་ཆ་འཕྲིན་དྲ་བ(www.qhpta.com)བརྒྱུད་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རོགས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཅུའུ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་སྐྱེས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

བློ་འདྲི་བྱ་ཡུལ། 0975-8358116   0975-8384835  0975-8382475


ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱིས2018ལོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་གཞན་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ183བསྡུ་བའི་བརྡ་སྦྱོར།

《མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་བསྡུ་པའི་སྤྱི་བསྒྲགས་བྱེད་ཐབས》སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆའི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་སྟེ།ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་བརྒྱུད།   ཞིང་ཆེན་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཆོག་མཆན་ལྟར།ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱིས2018ལོར་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་གཞན་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ183བསྡུ་རྒྱུ་རེད།   (དེའི་ཁྲོད། རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ9དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ43།  ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ93།  རང་རྫོང་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ26།གཞི་རིམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ12བཅས་བསྡུ་རྒྱུ་རེད།   )

མིང་ཐོ་འགོད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས10ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད18བར་རེད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཆ་འཕྲིན་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས12ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད18བར་རེད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད། 2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད12བར་རེད།

གྲོན་དངུལ་སྤྲོད་པའི་དུས་ཚོད།  2018ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད9ནས་ཚེས13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད24བར་རེད།  

ཞིབ་ཏུ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དོན་རྒྱུགས་ལེན་ཆ་འཕྲིན་དྲ་བ(www.qhpta.com)བརྒྱུད་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རོགས།

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཅུའུ་ནས།

2018ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས29ཉིན།

ལོ་ཙཱ་བ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།