འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་དག

འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་རོའུ་མའོ་སུའུ། 

འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་རའོ་ན་ཨར་ཏའོ། 

འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་ཐའོ་ཉིས་ཁུའུ་ལའོ་སུའུ་སོགས། 

འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་ཨོའུ་ཆིས་ཨར། 

འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་ནའེ་མཱ་ཨར། 

འཛམ་གླིང་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གསར་ཡག་དག