མཚོ་སྔོན་པོ་དང་ཉེ་བར་བཅར་ཏེ་རང་བྱུང་གི་མཛེས་བ་ལ་ཉམས་རོལ་ཐེངས་ཤིག་བྱ།

རྩྭ་ཐང་གི་རྫི་གླུ། 

ཞོགས་པའི་ཉི་རྩེ། 

ཉི་རྩེ། 

དར་ལྕོག

མཚོ་ཁུགས།

རང་ཡུལ་དུ་ལོག་བཞིན་པའི་ལུག་ཁྱུ། 

རྟ་ནག་མའི་ཉི་ཤར་གྱི་རྩེ་མོ། 

སྟོན་དུས་ཀྱི་མཚོ་ངོགས། 

ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་འབྲོག་སྡེ། 

བླ་མཚོའི་འོད་མདངས། 

བླ་མཚོའི་མཚན་མོ། 

ལུག་ཁྱུ་དང་བྱ་ཚོགས། 

དགུན་གྱི་ཉི་འོད། 

དགུན་དུས་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་པོ། 

མཐོ་སྒང་གི་བེེ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོ།

ས་གཞིའི་མངལ་དུ་སྦྲུམ་པ།

རྒྱང་བསྐྱོད།