རང་ཞིང་གི་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་སར་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།

ལོ་སར་ཚེས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་སར་གྱི་མཁོ་ཆས་ཉོ་བ་དང་། ཁང་བའི་ནང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ། གོ་རེ་བཙོ་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་ལོ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་རོལ་བར་གྲ་སྒྲིག་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ཡོད།


ཁྱིམ་མི་གང་བོའི་ལོ་སར་གྱི་གོ་རེ་བཙོ་བཞིན་པ།

ལོ་ཙཱ་བ། ཀླུ་མོ།