2018ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་གུང་གསེང་གཏོང་བའི་བརྡ་སྦྱོར།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིང་གིས་༢༠༡༨ལོའི་འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཆེན་ཁག་ཅིག་གི་གུང་གསེང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་།  སྤྱི་ཟླ༢པའི་ཚེས༡༥ཉིན་ནས་ཚེས༢༡ཉིན་བར་ཏེ་སྡོམ་པའི་ཉིན་བདུན་ལ་ལོ་གསར་གྱི་གུང་གསེང་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཟླ༢བའི་ཚེས༡༡ཉིན་ཏེ་གཟའ་ཉི་མ་དང་ཟླ༢བའི་ཚེས༢༤ཉིན་ཏེ་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ལ་ལས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་འདི་བཏང་བ་ཡིན།


ཞེས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིང་ནས།

༢༠༡༨ལོའི་ཟླ༢པའི་ཚེས༦ཉིན་ལ།
ལོ་ཙཱ་བ།ཁོན་ཐར་འཚོ།