མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་དྲུང་ཡིག་གཞོན་པའི་མིང་ཐོ།


2018ལོའི་སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས23ཉིན་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་འདུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་།སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་དྲུང་ཡིག་གཞོན་པའི་མིང་ཐོ་སྟེ།

ཝང་ཅིན། ཀྲང་ཀྲོའུ་ཕིང་། ཞུས་ལེན་དབྱིན(མོ)། ཀྲའོ་ཞའོ་ཕེང་། ལུའི་ཀང་།ལི་ཀའོ་ཀྲུང་། ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ(བོད་རིགས)།

ལོ་ཙཱ་བ། ཤ་མོ་འཚོ།